Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden via de deze website en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

   

Artikel 1 – Toepassingsgebied en aanvaarding

1.1. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop van de op de website www.abundishop.com (de “Website”) aangeboden producten (het “Product”/ de “Producten”) (hierna “Abundishop” genoemd).

1.2. De klant (hierna “Klant”) is de natuurlijke persoon (meerderjarig ofwel minderjarig mits toestemming van de ouders of voogd) die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de Website en die (een) Product(en) van Abundishop wenst te kopen. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij het aanmaken van de gebruikersaccount. Tijdens het aanmaakproces van de gebruikersaccount zal de Klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de aanmaak van de gebruikersaccount door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Abundishop en de Klant.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Product door de Klant definitief wordt verzonden aan Abundishop, zal de Klant nogmaals aangeven dat hij zich akkoord verklaart met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het vakje naast “Ik ga akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen” aan te vinken.

1.4. Alle leveringen door Abundishop gebeuren vanuit België, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd. De bestellingen kunnen worden geplaatst in het Nederlands en/of in andere talen.

1.5. De elektronische verzending van een bestelbon door de Klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Klant en Abundishop, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van de bestelling.

1.6. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Abundishop.

Artikel 2 - De Producten

2.1. De Website biedt een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de Producten op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert. Abundishop kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of afwijkingen in de omschrijving of weergave van de Producten (vb. afwijking in kleur of afmeting) op de Website.

2.2. Abundishop is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail door Abundishop op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

Artikel 3 – Prijzen

3.1. De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW.

3.2. In geval van een duidelijke vergissing in de prijsaanduiding, is Abundishop hierdoor niet gebonden en aanvaardt de Klant dat Abundishop een nieuwe afrekening kan opstellen aan de correcte prijs.

Artikel 4 - Bestelling van de Producten

4.1. De bestelling van de Producten door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de Website voorziene bestelformulier.

4.2. Om een online bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Producten van zijn keuze, kiest de hoeveelheid en voegt deze Producten toe aan zijn “Winkelwagen”. Indien de Klant alle gewenste Producten heeft geselecteerd, dient hij zijn order te bevestigen. Tot aan het ogenblik van deze bevestiging kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in zijn “Winkelwagen”. Indien de Klant de bestelling wenst te bevestigen, zal hij duidelijk geïnformeerd worden over het totale bedrag dat betaald zal moeten worden. Door de bestelling te bevestigen, tegelijk met de expliciete aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, wordt de bestelling definitief en kan de Klant hier niet meer op terugkomen.

4.3. Om bestellingen te plaatsen op de Website, dient de Klant ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben van zijn ouders of voogd. Abundishop behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat de Klant minderjarig is of geen toestemming heeft van zijn ouders of voogd.

4.4. Abundishop behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien daartoe gegronde redenen bestaan.

4.5. Abundishop zal de Klant binnen korte termijn na ontvangst van de bestelling, via e-mail bevestigen of de bestelling werd aanvaard of geweigerd. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

Artikel 5 – Facturatie en betaling

5.1. Gelijktijdig met de bevestiging van de aanvaarding van een bestelling, bezorgt Abundishop aan de Klant een overzicht van het totaal verschuldigd bedrag.

5.2. De factuur zelf zal worden opgemaakt op het ogenblik van de uitlevering van de bestelde Producten en aan de Klant worden bezorgd op het ogenblik van de levering.

5.3. Een kopie van de aanvaarde bestelbon alsook van de factuur zal online kunnen worden geraadpleegd door de Klant.

5.5. De Producten blijven eigendom van Abundishop tot op het ogenblik dat de Klant tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten is overgegaan.

Artikel 6 - Levering

6.1. Bij de bevestiging van de bestelling, dient de Klant aan te duiden op welk adres de bestelde Producten moeten worden geleverd.

6.2. Alle leveringen door Abundishop zullen, behoudens indien anders overeengekomen met de Klant, plaatsvinden tijdens werkdagen tussen 8u en 17u. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus en zal de transporteur de levering de dag nadien opnieuw aanbieden. Indien bij de derde aanbieding de levering nog niet in ontvangst werd genomen, zal Abundishop de zending opnieuw ontvangen en zal verdere levering met de Klant worden geregeld. Alle bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de Klant.

6.3. Bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België en andere landen zie "Levering" voorwaren

6.4. Levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de Producten gaat over op de Klant vanaf de aanvang van de levering.

Artikel 7 - Verantwoordelijkheid

7.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Abundishop niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de Klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Abundishop bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant. Dit geldt zowel met betrekking tot de Producten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

7.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Abundishop beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de Producten aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. In geval van overmacht is Abundishop niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Abundishop zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Abundishop die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website,…

Artikel 9 - Varia

9.1. De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.

9.2. De inhoud van de Website kan onderhevig zijn aan wijzigingen.

9.3. Alle persoonsgegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld door Abundishop in overeenstemming met haar Privacy beleid zoals terug te vinden op de Website en zoals hieronder opgenomen.

Al onze klanten hebben recht op een bedenk- en terugstuurtermijn van 14
dagen, zoals bepaald in artikel L221-18. Wanneer onze producten
teruggestuurd worden dienen deze onbeschadigd te zijn, volledig en in de
originele verpakking. Na de goede ontvangst ervan zullen de aankoopprijs en
de initiële leveringskosten binnen veertien dagen terugbetaald worden.
De levering bij de onlineaankoop wordt, tenzij anders afgesproken, binnen
dertig dagen na de bestelling uitgevoerd.


Wetgeving (toepasselijk recht): als consument die goederen of diensten koopt
via het internet, bent u beschermd door de regelgeving over de “verkoop op
afstand” van het Belgisch en Europees recht en dit volgens de
geconsolideerde wetgeving van het belgisch wetboek van economisch recht
van fgov.be volgens hoofdstuk 2 en de artikels: art. Vl.45 paragraaf 1 en
volgende WER; en art. Vl 46 paragraaf 2 WER.

Contact 

INTOBALANCE bv
Builoogstraat 26
B-3360 Bierbeek - Belgium
office@intobalance.net
BTW-TVA-VAT: BE 860-957-350